RODO

1.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników, w tym Kupujących, korzystających z Usług, jest Firma Artmaster Karolina Wilczyńska z siedzibą w 89-115 Mrocza, ul. Okrężna 5.


1.2. Administratorami danych osobowych Kupujących dokonujących zamówień Towarów bądź realizujących umowę zawartą z Kontrahentem są także Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Kupującemu dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności oraz Kontrahent w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia mu zawarcia i wykonywania umowy z Kupującym. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupującego w związku z wykonywaniem Usługi lub umowy Kupującego z Kontrahentem.


1.3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane Firma Artmaster Karolina Wilczyńska w szczególności przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Allegro, Facebook i Google, w związku z logowaniem się Użytkowników w Serwisie www.amdachy.pl z wykorzystaniem danych do logowania się w serwisach zewnętrznych.


1.4. Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail i nazwy Użytkownika stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne.


1.5. Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, przetwarzane są przez Firmę Artmaster Karolina Wilczyńska w celach wskazanych w pkt. 3.3 Regulaminu.


1.6. Firma Artmaster Karolina Wilczyńska zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do Firmy Artmaster.


1.7. Firma Artmaster Karolina Wilczyńska zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.


1.8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Firma Artmaster Karolina Wilczyńska– podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie Firmy Artmaster Karolina Wilczyńska czynności związane ze świadczeniem usług przez www.amdachy.pl .


1.9. Firma Artmaster Karolina Wilczyńska wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem www.amdachy.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Serwisie www.amdachy.pl .


1.10. Firma Artmaster Karolina Wilczyńska informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu www.amdachy.pl używane są przez Firma Artmaster Karolina Wilczyńska pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu www.amdachy.pl .Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.
Firma Artmaster Karolina Wilczyńska informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z www.amdachy.pl może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj. Sposób oraz zakres działań Firma Artmaster Karolina Wilczyńska z wykorzystaniem plików „cookies” opisany został w Polityce plików cookies.